Това, което ни питате най-често!

Цената на топлинната енергия се определя от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ по предложение на топлофикационното дружество.

За да бъде утвърдена промяна на цената на топлинната енергия, произвеждана от „Топлофикация Враца” ЕАД, КЕВР извършва регулаторен преглед, като отчита измененията в цената на основното гориво – природния газ. Определя кои от разходите са присъщи за производството и могат да бъдат признати и кои разходи нямат отражение върху цената на произвежданата топлинна и електрическа енергия, и не се признават.

Задължително се провежда и обществено обсъждане на предложението за промяна на цената. На базата на регулаторния преглед КЕВР утвърждава пределна цена за единица топлинна и/или електрическа енергия.

Дружеството може да продава енергия на утвърдената пределна цена или на по-ниска от нея. КЕВР информира дружество и медиите за своето решение, което дружеството е задължено да публикува официално в един местен и един национален ежедневник.

 2. Извършва ли се регулиране на топлоподаването от „Топлофикация Враца” ЕАД в по-топлите дни през зимния сезон?

 “Топлофикация Враца" ЕАД извършва постоянна регулиране на топлоподаването към сградите във Враца, съобразно метеорологичната прогноза и при стриктно спазване на нормативните разпоредби и технологичните изисквания. 

Централизираното топлоподаване в града преминава три етапа на регулиране – контрол на изхода от топлоизточника, в отделната сграда и в отделното жилище.  

Първото ниво на контрол се осъществява от Диспечерската служба на  „Топлофикация Враца" ЕАД. В службата има ежедневно и непрекъснато 24 часово дежурство на диспечерски екипи, които извършват и оперативен контрол на топлоподаването. Четири пъти дневно НИМХ - БАН изпраща метеорологична прогноза за града – температура, валежи, скорост и посока на вятъра. На базата на тази информация се променят параметрите на топлоподаването към Враца.

Второто ниво на контрол се извършва в абонатните станции на топлофицираните сгради. 

От 2000 година във всяка абонатна станция се осъществява търговско измерване на консумираната топлинна енергия в сградата, посредством монтиран търговски прибор – топломер.

Всеки клиент на дружеството може да направи справка за консумираната в сградата топлинна енергия от специален информационен картон, който се намира в абонатната станция и се попълва ежемесечно при отчета. Потребителите също така получават пълна информация за отчетената топлинна енергия и за енергията за разпределение в съобщенията- данъчни фактури, които дружеството изпраща ежемесечно.

Третото ниво на контрол на подаваната топлинна енергия се извършва от самите потребители чрез термостатните вентили, монтирани на отоплителните тела. 98% от абонатите на "Топлофикация Враца" ЕАД разполагат с тези уреди и могат непосредствено да контролират потреблението си. 

Телефонна линия за информация са 070089032 на “Топлофикация Враца" ЕАД. Всяко позвъняване е на цената на обикновен градски телефонен разговор. Абонатите могат да подават различни сигнали: за изравнителни сметки, въпроси към фирмите за дялово разпределение, проблеми с обезвъздушаването на вътрешните отоплителни инсталации, липса на топла вода и др. 

По сигналите, които се отнасят за качеството на топлоснабдяването, съответните топлорайони реагират в рамките на един работен ден след предаването на информацията към тях. За да се решават по-бързо въпросите, свързани с  работата на фирмите за дялово разпределение и годишните изравнителни сметки, абонатите могат също така да се обръщат директно към тях. Адресите и телефоните на фирмите за дялово разпределение са на разположение на потребителите в касите на дружеството, в топлорайоните и на Интернет страницата на „Топлофикация Враца" ЕАД.

При покупко-продажба на имот в сграда-етажна собственост страните трябва да проявят взаимна коректност.  Продавачът трябва доброволно да предостави последните платени сметки за отопление и топла вода и добросъвестно да информира купувача, ако има заведено съдебно дело за натрупани просрочени задължения за топлинна енергия. Купувачът също е в правото си и може да направи справка дали са платени сметките за отопление и топла вода в съответния имот и дали няма заведени съдебни дела на продавача за просрочени суми.  

При извършване на сделката старият и новият собственик в едномесечен срок трябва да поискат от фирмата за дялово разпределение, която обслужва съответната сграда – етажна собственост отчет на уредите в жилището и изготвяне на изравнителна сметка, както и да подпишат и представят в Търговския отдел нотариално заверен споразумителен протокол за плащането на годишната изравнителна сметка.

Новият собственик е задължен в 30-дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността.

За тази цел новият собственик трябва да се обърне към Търговския отдел и да представи:

- заявление по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството/, - - копие от нотариалния акт /или удостоверението за наследници/                                                   - нотариално заверен споразумителен протокол между стария и новия собственик, който задължава един от двамата с плащането на годишната изравнителна сметка.

 “Топлофикация Враца” е предвидила възможността натрупани стари задължения за потребена топлоенергия да се платят разсрочено.

За целта абонатът трябва да посети приемната на дружеството на ул. “Максим Горки” 9 (сградата на “Топлофикация) и да сключи договор по образец за разсрочено плащане на стари задължения. 
В него се посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към “Топлофикация Враца”. За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението.
Абонатът се задължава заедно с вноската за старото задължение да погасява редовно текущите си сметки за отопление и топла вода. Непогасяването на повече от една вноска по договора за разсрочване автоматично прави изискуемо цялото задължение. Като по договор е предвидено това да стане по съдебен ред. 
Повече информация може да се получи на място.

Рекламации за качеството на топлоснабдяването /отопление и топла вода/ се приемат в 30 дневен срок след периода на ползване на топлинната енергия.

Рекламации за отчетеното чрез общия топломер в абонатната станция количество топлинна енергия се приемат в 45-дневен срок след месеца на доставката.

Рекламациите следва да се подават в писмен вид в деловодството на дружеството.

Рекламациите за начислени суми /фактурирано количество топлинна енергия/ по данни от фирмата за дялово разпределение се подават в деловодството на същата фирма.

„Топлофикация Враца” ЕАД предоставя на своите клиенти отговор на подадените писмени жалби в рамките на 1 месец.

За да се установи каква е причината за проблема е необходимо да се подаде заявление.

Техническо лице ще посети блока и ще направи оглед за технически дефекти, неправилни или прекъснати връзки между уредите.

За тази цел е необходимо да се осигури достъп до всички жилища и общи части /мазета, тавани/. След огледа ще бъдат направени предписания за подобряване качеството на топлата вода. Рециркулационната помпа, осигуряваща нормалното снабдяване с топла вода за битови нужди в сградата, е елемент на топловодната инсталация, която е собственост на живущите.

За всички нови инсталации наличието на рециркулационна помпа е задължително, а за старите се препоръчва на етажната собственост да закупи и монтира такава помпа. Районният енергетик, който обслужва сградата, може да предостави информация за типа на рециркулационната помпа и при желание на собствениците тя се монтирана безплатно от дружеството. Рециркулационни помпи могат да се намерят във всички сервизи и магазини, предлагащи уреди и инсталации за отопление.

Абонатите трябва да знаят, че ако системата за рециркулация е запушена или повредена, рециркулационната помпа няма да подобри подаването на топла вода към всички жилища.

Така наречените “загуби по топлопреносната мрежа” са всъщност транспортните разходи по преноса на стоката “топлинна енергия”.

Както за всички останали стоки, за които се правят разходи за доставянето им от производителя до потребителя, така е и за стоката “топлинна енергия”. Нейното доставяне обаче е по-специфичен процес: то става по топлопроводите чрез топлоносители “гореща вода” или “пара”. Топлоносител “пара” се използва предимно за технологични нужди в промишлените зони. В градските части, като топлоносител се използва гореща вода. По улиците на града никой не гази в гореща вода. В случай на поява на теч, той се изолира и веднага се пристъпва към отстраняване на аварията. Срокът за отстраняване на аварията и възстановяване на топлоподаването към засегнатите сгради е 48 часа.

Транспортните разходи при преноса на топлинна енергия от „Топлофикация Враца” ЕАД се намалиха чувствително през последните 10 години.

Транспортните разходи и разходите в абонатните станции се приспадат от отпуснатата от топлоизточниците топлинна енергия и не се начисляват на потребителите. Всеки клиент може да провери коректността на начисленията в специалния картон, който се намира в абонатната станция и отразява отчетите на общия топломер, както и в месечните съобщения – фактури.