„Топлофикация Враца“ ЕАД осъществява своя предмет на дейността с две централи, които са разположени на 2 отделно обособени площадки, намиращи се в двата края на града – ОЦ „Младост“ и ТЕЦ „Градска“. Във всички топлоизточници, топлопреносните мрежи и абонатните станции са изцяло приключени всички ремонтни дейности и профилактики, в обем достатъчен да гарантира нормална и безаварийна работа на основните и спомагателните съоръжения през предстоящия зимен отоплителен сезон. В ТЕЦ „Градска“ през летния сезон бяха извършени множество дейности – ремонти, профилактики, ревизии, проверки и изпитания. Беше направен ремонт на покрива на Бойлерната уредба, както и на осветлението, бяха осъществени множесто подмени по арматурата, ремонтиран бе утилизаторът на когенератор №1. В инсталацията ни за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия бяха осъществени ремонтни дености на турбокомпресорите, водната помпа, интеркулера и основни лагери. Бе осъществен и основен ремонт на когенератор №2. По съоръженията на ОЦ „Младост“ бяха направени подобрения по въздушните вентилатори, мрежовите помпи. Бяха отремонтирани част от осветлението и парапетите на коминът с височина от 120м. Всички елементи по инсталацията за високоефективно комбинирано производство бяха инспектирани и минаха през техническо обслужване. По топлопреносните мрежи бяха подменени множество тръби, изолации, помпи, топломери. Освен това 6 абонатни станции са напълно обновени и модернизирани. Изпълнените ремонтни дейности по всички съоръжения и инсталации на територията на „Топлофикация Враца“ ЕАД, които бяха извършени през летния сезон, гарантират изцяло нормалното започване и протичане на предстоящия отоплителен сезон 2018/2019г.                  

Изп. Директор

инж. Радослав Михайлов