Сградна инсталация

Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се изчислява от твоя топлинен счетоводител. Ползва се специално изготвена и утвърдена методология съгласно наредба на министъра на енергетиката, чл. 125, ал. 3 от ЗЕ (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 59 от 2013 г., в сила от 5.07.2013 г., бр. 14 от 2015 г.). Приложение към чл.61, ал 1 от Наредба № Е–РД–04–1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването.

Разходът на ТЕ за сградна инсталация в сграда етажна собственост се разпределя пропорционално между всички потребители според отопляемия обем на имотите им (приложение към чл.61, т. 6.1.3 от Наредбата за топлоснабдяване).