Продажба на топлинна енергия

Консумираната топлинна енергия се фактурира ежемесечно и се изчислява според избрания от Общо събрание – за сгради етажна собственост начин на отчитане и разпределение на топлинна енергия от фирма за дялово разпределение (ФДР):

  • реално отчетена топлинна енергия (дистанционен отчет).
  • прогнозно количество топлинна енергия, на базата на процентния дял на консумацията на твоя имот от общата консумация на сградата през предходния отоплителен сезон.
  • платената сума за консумирана топлинна енергия на имота от предходната година – разделена на равни месечни вноски.

При прогнозно количество или равни месечни вноски се налага да има и изравнителни фактури.

  • По реална месечна консумация:

Това е случаят, в който имате монтирани електронни разпределители, топломери и индивидуални водомери за топла вода с дистанционно отчитане. Топлинният счетоводител получава показанията за реално потребената от вас енергия и всеки месец вие заплащате нея.

 

  • По прогнозни количества:

Това е случаят, в който топломерите, разпределителите и водомерите ви се отчитат веднъж годишно. Затова месечната ви сметка се определя на база прогнозни количества енергия, като определящо е потребеното от вас количество енергия, отчетено в последната изравнителна сметка. Прогнозното количество топлинна енергия се умножава по актуалната цена.

Съответно в зимните месеци получавате сметки за парно и топла вода, а извън отоплителния сезон – само за топла вода. След края на отоплителния сезон, когато се отчетат уредите, се вижда колко реално сте потребители. Разликата се отбелязва във вашата изравнителна сметка. Съответно вие може да имате да доплащате или да ви бъде възстановена сума за годината.

 

  • На равни месечни вноски:

В този случай отново месечните сметки се определят на база потребеното от вас количество енергия от миналата година (според последната ви изравнителна сметка), умножено по актуалната цена. Разликата е, че то се разпределя равномерно за всички месеци – на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска. (чл. 72, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за топлоснабдяване)

През м. август се прави изравнителна сметка за периода на плащане на месечни вноски. Разликата е сума за доплащане или за възстановяване. Ако има сума за доплащане, тя ще се добави към “равната вноска” за последния месец. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде извадена от „равната вноска” за месеца. Предимствата на този начин на плащане е лесното прогнозиране на месечните бюджети и равномерното разпределение на финансовата тежест през цялата година.

Клиентите, които през изминалия отоплителен сезон са заплащали на равни вноски, трябва да подават отново заявления, ако желаят да запазят този начин на заплащане и през следващия сезон. Ако клиентите желаят да се откажат от равните месечни вноски, трябва да подадат писмено заявление. Крайния срок за подаване на заявлението е 30 юли.

Цената на топлинната енергия се определя от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ по предложение на топлофикационното дружество.

За да бъде утвърдена промяна на цената на топлинната енергия, произвеждана от „Топлофикация Враца” ЕАД, КЕВР извършва регулаторен преглед, като отчита измененията в цената на основното гориво – природния газ.

Задължително се провежда и обществено обсъждане на предложението за промяна на цената. На базата на регулаторния преглед КЕВР утвърждава пределна цена за единица топлинна енергия.

Дружеството може да продава топлинната енергия на утвърдената пределна цена от КЕВР, като за това информира дружество и медиите за своето решение, което дружеството е задължено да публикува.