Производство на електрическа и топлинна енергия;
Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
Пренос на топлинна енергия;