„Топлофикация Враца” е компания създадена и започнала стопанска дейност през 1968 година. Приемник е на индустриалната котелна централа “Градска” построена през 1963 г., с инсталирана мощност от 50 MWth, разполагаща с два котела захранвани с гориво – мазут. Топлоцентралата е снабдявала с промишлена пара текстилния комбинат “Вратица” и другите предприятия в Източно индустриалната зона на града. 
 През следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа стигайки 60% от сградния фонд на града. Изградени са отоплителни централи обслужващи топлофикационната мрежа: ОЦ”Калоян” и ОЦ”Младост” с обща инсталирана мощност 140 MWth.
 През средата на 90-те години е извършена подмяна на горивната база от мазут на природен газ на отоплителните централи „Градска” и „Младост”, които се превръщат в основни топлоизточници. След 1990 г. поради възникналите политически промени в управлението на държавата и настъпилата икономическа стагнация в страната и региона на град Враца е изведена от експлоатация ОЦ”Калоян”.
 През 2004 година държавата проведе приватизация на част от топлофикационните дружества съгласно поетите ангажименти към Европейския съюз, за либерализация на енергийния пазар и оттеглянето на държавата от този сектор на икономиката.
 През месец Март 2004 година „Топлофикация – Враца” ЕАД е приватизирана чрез публично предлагане на акциите на дружеството на Софийска фондова борса.
 С приключването на приватизационната процедура се разработва и прилага проект за повишаване на енергийната и икономическата ефективност на топлофикационното предприятие.
 Една от важните тенденции на пазара за производство на електроенергия е свързана до голяма степан с опазване на околната среда, и целесъобразното потребление на земните природни ресурси. Производството на електоенергия от възобновяеми източници все повече се превръща в подходяща алтернатива на вече съществуващите способи и практики в индусрията, както по света, така и в България.
 През 2010 г. на площадката на ТЕЦ „Градска“ е въведена в експлоатация първата в България инсталаця за високо ефективно комбинирано производство с мощност 6 MWt топлинна и 6 MWt електрическа енергия.  
 През 2012 година на площадката на ОЦ „Младост“ е въведена в експлоатация инсталаця за високо ефективно комбинирано производство с мощност 1,85 MWt топлинна и 2 MWt електрическа енергия.   
 От 2013 година в дружеството работи инсталация за изгаряне на биомаса с топлинна мощност 5 MWt.
 Топлофикацията е доказано най-изгодното средство за битово отопление в България и в ЕС. Топлофикациите са ефективни инструменти за използване на по-малко първично гориво и подобряване на енергийната ефективност чрез генериране на електоенергия, и полезна топлинна енергия.