Защита лични данни

Уважаеми клиенти и партньори,

Вярвам, че с изложената информация ще получите отговор на всички въпроси, отнасящи се до Вашите лични данни.

Ще получите полезна информация и обяснение на понятията свързани със защита на личните Ви данни и целите на тяхното обработване от Администратора на лични данни „Топлофикация-Враца” ЕАД.

Ив.Геловски

Длъжностно лице по защита на личните данни

Телефон: +359 92 66 83 12

Електронен пощенски адрес: toplo.privacy@gmail.com

Длъжностното лице по защита на лични данни е лице назначено съгласно разпоредбите на чл.37 от РЕГАЛАМЕНТ EU_2016_679

За какво отговаря Длъжностното лице по защита на лични данни

Съдейства при нарушаване на правата по отношение на обработване на личните Ви данни.

Имате следните права:

  • Право на получаване на информация за обработване на личните данни
  • Право на преносимост на лични данни
  • Право на достъп до личните Ви данни
  • Право на възражение върху обработване на лични данни
  • Право на корекция на лични данни
  • Право на ограничение на обработване на личните данни
  • Право на отказ от автоматизирано обработване на лични данни
  • Право на заличаване (право да бъдеш забравен)
  • Право на получаване на информация при нарушаване на сигурността при обработване на лични данни
  • Право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

         Тези права упражнявате чрез подаване на заявление до Администратора на лични данни „Топлофикация-Враца” ЕАД.

Срокът за разглеждане на заявлението е до един месец от неговото получаване от представител на Администратора. Срокът може да бъде удължен до два месеца, ако това се налага поради сложността на случая.

Заявленията се подават лично в клиентския център, по пощата със нотариално заверено заявление, по електронна поща подписано с електронен подпис на адрес: topincaso(а)gmail.com; toplo.privacy(а)gmail.com  забележка:(а) да се изписва @

В случай, че Администратора не може да вземе мерките ще бъдете уведомен до един месец. В случай, че заявлението е необосновано или несъстоятелно и често повтарящо се Администратора може да отхвърли искането.

Личните данни, които обработваме са дадени доброволно от субектите на данните.

Основанието, което ни дава право да обработваме данни.

Правните основания на база на които събираме личните данни са:

        Закона за енергетиката;

        Наредба за топлоснабдяването;

        Общи условия за предоставяне на услугите;

        Закон за задълженията и договорите;

        Гражданско процесуален кодекс;

        Кодекс на труда, Кодексът за социалното осигуряване, Законът за данъците върху

доходите на физическите лица и приложимото законодателство в областта на трудовото право;

        Закон за счетоводството и др.

Обработването на данни е необходимо за изпълнение на договор или намерението ни да сключим договор и/или на основата на съгласие.