Дялово разпределение на Топлинна Енергия

Услугата разпределение на топлинна енергия разпределя отчетената топлинна енергия по топломера в абонатната станция на, енергия за подгряване на топла вода, енергия за сградна инсталация и енергия за отопление на имотите.

За определяне на тази енергия е необходимо всички клиенти да монтират уреди за дялово разпределение електронни разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода.

Информация за контакт на обслужващата ме фирма за топлинно счетоводство можеш да откриеш във фактурата си за консумирана топлинна енергия. В колонка допълнителна информация са записани адреса и телефона на фирмата за дялово разпределение, която те обслужва.

Съгласно чл. 140, ал. 1, т. 2 от Законът за енергетика, всички клиенти на топлинна енергия за отопление трябва да имат монтирани уреди за дялово разпределение на всички радиатори (при вертикална инсталация) или апартаментни топломери (при хоризонтална инсталация). Ако използвате отоплителни тела без уреди, на тях трябва да се начислява топлинна енергия на максимална мощност.

След монтиране на разпределителите и термостатичните вентили на радиаторите, понятието „отопляем обем” не може да служи за изчисляване на изразходвана топлинна енергия. Така например, радиаторите в две еднакви помещения могат да се ползват по напълно различен начин – изключени, включвани периодично или непрекъснато работещи на различна степен на темостатичните вентили. Показател за работата на радиаторите са регистрираните от уредите деления и сумите за отопление на имотите зависят единствено от техния брой.

Изравнителната сметка се издава в случаите, когато няма реален отчет всеки месец, а се начислява количество топлинна енергия прогнозно или на равни месечни вноски. Такива сметка се изготвя след приключване на отчетния период в края на отоплителния сезон и се изчислява на база реален отчет. Отчетът се извършва от твоя топлинен счетоводител. За целта е необходимо да бъдат отчетени всички ИРУ в сградата етажна собственост.

Възражения по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламация по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват в срок до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации за преработване на изравнителната сметка.

Изравнителна сметка се издава и в случаите, в които има неотчетени индивидуални уреди за разпределение – водомери и разпределители при месечен отчет. Поради това препоръчваме да преминеш към дистанционна форма на отчитане.

Твоят начин на отчитане зависи от избрания вариант за цялата СЕС. За да преминете към дистанционно отчитане, е необходимо решение на Общо събрание на СЕС.

Общото събрание на етажната собственост взема решение за избор на лицето по чл. 139б ЗЕ – „Топлофикация Враца“ ЕАД за извършване на дялово разпределение на топлинна енергия. Изготвя се протокол от решението на общо събрание от минимум 2/3 от етажните собственици за преминаване на месечно отчитане и месечно разпределение на топлинната енергия съгласно Наредбата за топлоснабдяване. Упълномощен представител от общото събрание подписва договор за месечен отчет с „Топлофикация Враца“ ЕАД. Представители на дружеството извършват монтаж на дистанционни уреди за дялово разпределение електронни разпределители, апартаментни топломери и индивидуални водомери за топла вода снабдени с радио модули, във всички имоти към абонатната станция.

За точно разпределение на постъпила в сградата енергия е необходим отчет на всички уреди (разпределители/ топломери, водомери за топла вода), монтирани в имотите към една абонатна станция.

Понякога една абонатна станция е обща за два или повече входа. Тогава това условие важи за имотите от двата (или повече) входа.

Най–сигурният начин за отчет на всички уреди за дялово разпределение е дистанционният. При него липсва субективният фактор:

  • Отчетът не зависи от физическото присъствие на нашите клиенти;
  • Не създаваме затруднения на клиентите ни да отсъстват от работа или да прекъсват отпуската си за осигуряване на достъп на отчетник;
  • Данните се пренасят автоматично от устройството за отчет в софтуера за разпределение, няма риск за човешка грешка в отчета или въвеждането на данните.

При пълен месечен отчет на всички уреди за дялово разпределение не се изготвят изравнителни сметки (Наредба за топлоснабдяване).

Дистанционното отчитане е изцяло в услуга на клиента ни. Няма изравнителна сметка, плащате това което сте изразходвали. Не се притеснявам от непредвидени разходи. Външни лица няма да се разхождат в дома ви. Не се съобразявам кога ще е следващия отче, разполагам изцяло с времето си.

При смяна на цената на топлинната енергия единствено радиоуредите могат да бъдат отчетени реално и няма преизчисляване на сметката ми за топла вода.