Битово гореща вода

Условия на които трябва да отговарят индивидуалните водомери за топла вода:

  • Индивидуалните водомери трябва да бъдат обозначени със знак, одобрен тип, от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и да отговарят на действащото законодателство.
  • Всеки водомер трябва да е преминал през първоначална проверка за точност и да има фабрична (оловна) пломба или стикер, залепен на корпуса му. На пломбата е маркирана годината на последната проверка (първоначална или последваща).
  • На всеки 10 години всички водомери подлежат на метрологична проверка. Това е изискване на чл.52 ал.6 от Наредба № Е–РД–04–1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването, Закона за измерванията и поднормативните му актове. В случай че не се направи нужната проверка, се начислява служебно топла вода на брой лица съгласно Наредба № Е–РД–04–1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването.

Цената на БГВ се определя от количеството топлинна енергия, необходима за подгряване на студената вода. Това количество се определя по два начина:

  • при ползване само на БГВ в сградата – по показания на топломера в абонатната станция
  • при ползване на топлинна енергия и за отопление, и за БГВ – чрез количеството студена вода, измерено от контролния водомер, монтиран пред подгревателя, умножено по необходимото количество топлинна енергия за загряване на 1 куб. м вода, съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредба № Е–РД–04–1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването.

Цената за загряване на 1 куб. м вода зависи от изразходваното количество топлинна енергия, а то не е еднакво за различните сгради. Факторите, определящи разлика в количеството изразходвана енергия, са:

  • вид на сградната инсталация;
  • вид на изолацията на сградата;
  • наличие или не на рециркулационна. помпа
  • потреблението в сградата

На всеки 10 години всички водомери подлежат на метрологична проверка. Това е изискване на чл.52 ал.6 от Наредба № Е–РД–04–1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването, Закона за измерванията и поднормативните му актове. В случай че не се направи нужната проверка, се начислява служебно топла вода на брой лица съгласно Наредба № Е–РД–04–1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването.

Клиентът трябва да източва голямо количество топла вода, за да потече тя с необходимата температура.

При нарушаване целостта на пломбите на водомерите за гореща вода подай бързо заявка към обслужващата фирма за дялово разпределение на топлинна енергия. За информация може да се обадиш и на денонощния телефон на “Топлофикация Враца“ ЕАД 0700 89 032.

Обезвъздушаване се осъществява през най–високата точка в инсталацията, която често са смесителните батерии в жилището на последния етаж. Ако поради някаква причина в това жилища не се потребява вода, съответно няма обезвъздушаване и образуваната въздушна възглавница спира циркулацията на водата. Така често се стига до нежелан ефект и клиентите сигнализират, че трябва да източват много вода, за да дойде топла.

Искаме да Ви обърнем внимание на още един момент, който често води до проблеми с битовата гореща вода. Това са ненадеждно осигурени бойлери, перални и съдомиялни машини и др., при които се осъществява смесване между битовата гореща вода и студената вода. Ние Ви препоръчваме на отклонението за имота след водомера за БГВ да се монтира възвратен клапан, което ще избави Вас и съседите Ви от проблеми с качеството на топлата вода.

Препоръчваме на нашите клиенти да подобрят топлинната изолация на инсталацията за БГВ, както на хоризонталните разпределителни линии в сутерена, така и на вертикалните захранващи линии, и на рециркулационните линии. Това ще доведе до намаляване на изразходваната топлинна енергия от инсталацията за БГВ респективно намаляване цената за един кубичен метър топла вода.