Абонатна станция

Предсрочно спиране или пускане на топлоподаването извън отоплителния сезон е възможно след представяне на протокол от общо събрание на СЕС, в който документ 2/3 от собствениците писмено са изразили съгласието си за това.

Съгласно чл. 140, ал. 3 от закона за енергетика – (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2006 г.) „Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост.“

Вътрешните инсталации за отопление и топла вода са част от сградата и са собственост на всички собственици в сградата етажна собственост. Така поддръжката ѝ е отговорност на етажната собственост.

Подай сигнал за неизправност на денонощния телефон на “Топлофикация Враца“ ЕАД 0700 89 032. Операторът ще обработи твоя сигнал и ще получиш компетентна информация, съобразена с конкретната ситуация.

В наредба № 4/17.06.2005год. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации е предвидено всяка сградна инсталация за гореща вода, да съдържа хоризонтални, вертикални и етажни разпределителни клонове за студена и гореща вода за битови нужди. За доставяне на горещата вода до всеки водомер на клиента трябва да се предвиди помпен възел, които да е снабден с уреди за контрол – за температурата на водата и автоматизирано управление на помпата.

В сградата и входа следва да има избрано от собствениците лице, което е обучено от районния техник как да действа в случай на авария във вътрешната отоплителна и/или топловодна инсталации. То е отговорно и за допълването и обезвъздушаването на инсталацията преди старта на отоплителния сезон. Избраното лице има ангажимент да съхранява ключа от помещението, в което се намира абонатната станция. Лицето се определя на общо събрание на сградната етажна собственост. Името и контактите му можете да подадете в офиса на дружеството – гр. Враца, Aдминистративната сграда на "Топлофикация Враца" ЕАД на ул. “Максим Горки”, № 9.

Важно е клиентите да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация, а лицето, което е упълномощено за работа с абонатната станция, да запълни инсталацията. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които тази инсталация не е запълнена, защото в някое жилище ремонтът все още може да не е приключил.

Клиентите трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си предварително, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Обезвъздушаването се прави от определеното Лице за работа с абонатната станция в сградата. Всеки следва да провери електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

  •  Уверете се, че вие и другите членове на домакинството са на безопасно разстояние от гореща вода.
  • В случай на авария в имота Ви или на инсталациите на сградата, уведомете Домоуправителя или Лицето, упълномощено за работа в Абонатната станция.
  •  Можете да потърсите помощ от Аварийната служба на “Топлофикация Враца” ЕАД за спиране на водата и източване на инсталацията за отопление. Имайте предвид, че това е ваша частна собственост и повредите могат да бъдат отстранявани само с ваше решение и за ваша сметка.
  • Ако проблемът възникне в извънработно време или през почивните дни, можете да се обърнете към Аварийна служба на тел. 0700 89 032.