^НАЧАЛО

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 0700 89 032


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

В пълна готовност сме за стартиране на отоплителен сезон 2018/2019

„Топлофикация Враца“ ЕАД осъществява своя предмет на дейност с две централи, които са разположени на 2 отделно обособени площадки, намиращи се в двата края на града – ОЦ „Младост“ и ТЕЦ „Градска“. Във всички топлоизточници, топлопреносните мрежи и абонатните станции са изцяло приключени всички ремонтни дейности и профилактики, в обем достатъчен да гарантира нормална и безаварийна работа на основните и спомагателните съоръжения през предстоящия зимен отоплителен сезон. В ТЕЦ „Градска“ през летния сезон бяха извършени множество дейности – ремонти, профилактики, ревизии, проверки и изпитания. Беше направен ремонт на покрива на Бойлерната уредба, както и на осветлението, бяха осъществени множесто подмени по арматурата, ремонтиран бе утилизаторът на когенератор №1. В инсталацията ни за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия бяха осъществени ремонтни дености на турбокомпресорите, водната помпа, интеркулера и основни лагери. Бе осъществен и основен ремонт на когенератор №2. По съоръженията на ОЦ „Младост“ бяха направени подобрения по въздушните вентилатори, мрежовите помпи. Бяха отремонтирани част от осветлението и парапетите на коминът с височина от 120м. Всички елементи по инсталацията за високоефективно комбинирано производство бяха инспектирани и минаха през техническо обслужване. По топлопреносните мрежи  бяха подменени множество тръби, изолации, помпи, топломери. Освен това 6 абонатни станции са напълно обновени и модернизирани. Изпълнените ремонтни дейности по всички съоръжения и инсталации на територията на „Топлофикация Враца“ ЕАД, които бяха извършени през летния сезон, гарантират изцяло нормалното започване и протичане на предстоящия отоплителен сезон 2018/2019г.                  

Изп. Директор

инж. Радослав Михайлов


 

ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР „Топлофикация Враца” е компания създадена и започнала стопанска дейност през 1968 година. Приемник е на индустриалната котелна централа “Градска” построена през 1963 г., с инсталирана мощност от 50 MWth, разполагаща с два котела захранвани с гориво - мазут. Топлоцентралата е снабдявала с промишлена пара текстилния комбинат “Вратица” и другите предприятия в Източно индустриалната зона на града. 
 През следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа стигайки 60% от сградния фонд на града. Изградени са отоплителни централи обслужващи топлофикационната мрежа: ОЦ”Калоян” и ОЦ”Младост” с обща инсталирана мощност 140 MWth.
 През средата на 90-те години е извършена подмяна на горивната база от мазут на природен газ на отоплителните централи „Градска” и „Младост”, които се превръщат в основни топлоизточници. След 1990 г. поради възникналите политически промени в управлението на държавата и настъпилата икономическа стагнация в страната и региона на град Враца е изведена от експлоатация ОЦ”Калоян”.
 През 2004 година държавата проведе приватизация на част от топлофикационните дружества съгласно поетите ангажименти към Европейския съюз, за либерализация на енергийния пазар и оттеглянето на държавата от този сектор на икономиката.
 През месец Март 2004 година „Топлофикация - Враца” ЕАД е приватизирана чрез публично предлагане на акциите на дружеството на Софийска фондова борса.
 С приключването на приватизационната процедура се разработва и прилага проект за повишаване на енергийната и икономическата ефективност на топлофикационното предприятие.
 Една от важните тенденции на пазара за производство на електроенергия е свързана до голяма степан с опазване на околната среда, и целесъобразното потребление на земните природни ресурси. Производството на електоенергия от възобновяеми източници все повече се превръща в подходяща алтернатива на вече съществуващите способи и практики в индусрията, както по света, така и в България.
 През 2010 г. на площадката на ТЕЦ "Градска" е въведена в експлоатация първата в България инсталаця за високо ефективно комбинирано производство с мощност 6 MWt топлинна и 6 MWt електрическа енергия.  
 През 2012 година на площадката на ОЦ "Младост" е въведена в експлоатация инсталаця за високо ефективно комбинирано производство с мощност 1,85 MWt топлинна и 2 MWt електрическа енергия.   
 От 2013 година в дружеството работи инсталация за изгаряне на биомаса с топлинна мощност 5 MWt.
 Топлофикацията е доказано най-изгодното средство за битово отопление в България и в ЕС. Топлофикациите са ефективни инструменти за използване на по-малко първично гориво и подобряване на енергийната ефективност чрез генериране на електоенергия, и полезна топлинна енергия.
 
 
 
 

Copyright © 2015 Топлофикация Враца ЕАД