^НАЧАЛО


ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 0700 89 032


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

 


 

Е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА за битови абонати


 

КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

ВЪПРОСИ:

Какви са правата ми на потребител на топлинна енергия?

Описани са в ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца. Утвърдени с Решение № ОУ-004 от 07.01.2008 г. на ДКЕВРwww.toplo-vr.com, раздел „Нормативи”.

Къде да отида, за да науча повече за начините на плащане?

В сайта на дружеството – www.toplo-vr.com, раздел „Плащане на сметки” или паричен салон на дружеството – ул. „Максим Горки” № 9 – тел.092/66-83-20.

Каква информация трябва да знам за формиране на сметката ми?

Необходимата информация се намира в Закон за енергетиката,

НАРЕДБА  № Е-РД-04-12.03.2020 г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТO,

ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца и конкретни данни от фактурата.

Къде мога да намеря повече информация за програмата за енергийна ефективност в моята област?

В сайта на община Враца www.vratsa.bg, както и в Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, 1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 /ул. „Сердика” № 11, тел.: 02/9154010, www.seea.government.bgв Закон за енергийна ефективност.

Кой е отговорен за защита на потребителите в моята област?

Комисия за защита на потребителите звено гр. Враца

Адрес: ул. Мито Цветков № 2, ст. 14-15, тел. 092661038, Федерация на потребителите в България, гр. София 1303, ул. „Стефан Стамболов” № 35 А, ет.1, Интернет страница www.potrebiteli-bg.org, тел.02/8333285.

Как да разбера от какво гориво е произведена консумираната от мен топлинна енергия?

В сайта на дружеството www.toplo-vr.com, сектор „За нас” или в паричен салон ул. „Максим Горки” № 9.

 

ДОГОВОРИ И ЗАПЛАЩАНЕ

 

ВЪПРОСИ:

Какъв договор сключвам с топлофикационното предприятие?

ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца” имат силата на договор с топлопреносното предприятие.

Каква е минималната информация, която моя доставчик е длъжен да ми предостави?

Минималната информация, която „Топлофикация – Враца” ЕАД е длъжна да предостави е регламент от ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца.

Към кого да се обърна, ако сметката /фактурата/ ми не съдържа минималните изисквания, наложени от европейското законодателство?

Към топлофикационното предприятие, Комисия за защита на потребителите /КЗП/, Министерство на енергетиката /МЕ/, Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Къде мога да получа информация за реалното ми потребление за даден период: година, месец?

В „Топлофикация – Враца” ЕАД или фирмата за дялово разпределение, при писмено поискване.

След като договора с топлофикационното предприятие /„ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца/ е в сила, как да получа пълна информация за своите права и задължения?

От сайта на дружеството-www.toplo-vr.comили в паричния салон на дружеството – с писмено поискване.

Как мога да подам жалба към моя доставчик? Как се отговаря на жалби и спорове в моя район? Към кого можа да се обръщам за безплатна помощ?

Жалби се подават съгласно регламента в раздел XI: „Ред за разглеждане на жалби на купувачите” от ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца. Изпращат се на електронния адрес: toplo_vr(at)m-real.net или на хартиен носител в паричен салон на Дружеството.
Забележка: (at)-замества символа @

Има ли минимално ниво на качество на доставките? Имам ли право на обезщетение, ако предварително определеното качество на доставките не е изпълнено?

Да, има регламентирано качество на доставката и право на обезщетение съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца.

Какви стъпки трябва да направи доставчика, преди да ме изключи поради неплатени сметки?

Стъпките за изключване поради неплатени сметки са регламентирани в ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца

Какви стъпки трябва да предприема, ако мисля, че договорните условия са променени без да съм подходящо предизвестен/а? С кого да се свържа?

Отправя се писмено заявление до топлопреносното предприятие, при неудовлетвореност от отговора – към Комисия за защита на потребителите, Министерство на енергетиката, Комисия по енергийно и водно регулиране.

 

ЦЕНИ, ТАРИФИ И НАБЛЮДЕНИЕ /КОНТРОЛ/

 

ВЪПРОСИ:

Как мога да направя разлика между цените, таксуване и тарифа на сметката си?

Цената на топлинната енергия е обявена в сайта на дружеството, пределната цена е определена с решение на КЕВР.

Каква информация трябва да получа от моя доставчик за начина на таксуване и формиране на цената на услугата?

Информацията е определена съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца и се предоставя като информация към фактурите.

Какви са правилата за метода на изчисляване, които моя доставчик трябва да прилага?

Правилата са регламентирани в

НАРЕДБА  № Е-РД-04-12.03.2020 г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

за топлоснабдяване и приложение към чл. 61, ал.1 Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост.

Ще бъда ли помолен за предплащане /депозити/ и такси за присъединяване? Как мога да разбера повече за тези подробности?

Заплаща се такса за присъединяване. Подробности могат да се получат при запитване в ст. № 5 на Дружеството.

Има ли мониторинг на цените публикуван за моята област?

Цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране, мониторинг се извършва на всеки ценови регулаторен период.

Какви са възможностите /опциите/ ми за плащане?

Възможностите за плащане са в брой на касите на дружеството, на касите на Български пощи, по електронен път чрез системите Epay, EasyPay, както и по банков път по сметки, описани във фактурите или в сайта на Дружеството: www.toplo-vr.com, раздел „Плащане на сметки”.

Има ли система от регулирани цени или на други форми на контрол на цените, прилагани в моя район? Имам ли право да получавам енергия на цена, определена от национален орган?

Цените на топлинната енергия са регулирани и се определят от КЕВР.

Към кого да се обърна, за да бъда снабден с устройство за измерване на потреблението? Имам ли право на избор на вида на устройството за измерване на потреблението?

Към съответната фирма за дялово разпределение – „Топлофикация – Враца” ЕАД, „Техем Сървисиз” ЕООД и „Нелбо Инженеринг” ООД. Вида на устройствата се определя колективно от общо събрание на СЕС съгласно Закона за енергетиката и

НАРЕДБА  № Е-РД-04-12.03.2020 г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

Кога и как се отчита консумацията ми?

Консумацията на абонатната станция се отчита ежемесечно, с търговски прибор топломер. Индивидуалното разпределение се извършва чрез индивидуален топломер, индивидуален разпределител и индивидуален водомер.

Има ли опасност от повишаване на цената на енергията през периода на договора /„ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца /? Има ли обществени мерки за намаляване на риска, от значително повишаване на цените по време на договора?

Цената на топлинната енергия се определя и променя от КЕВР за регулаторен период, при съществено изменение на цените на енергоносители се извършва служебна промяна на цената на топлинната енергия от КЕВР.

Каква е правната процедура на доставчика, да може да промени цената на доставените услуги?

Съгласно Наредба № 5/23,.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинна енергия, КЕВР излиза с решение след подадено предложение за следващия регулаторен период, който е една година. Новата цена се обявява в седем дневен срок в местен вестник.

 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА

 

ВЪПРОСИ:

Към кого да се обърна, за да се присъединя към топлопреносната мрежа за първи път?

Към „Топлофикация – Враца” ЕАД, ул. „Максим Горки” № 9, ст. № 5 или на тел.: 092668316.

Трябва ли да подпиша договор за присъединяване и с кого мога да подпиша такъв?

Трябва на определен етап след изпълнени условия по Закона за енергетиката и

НАРЕДБА  № Е-РД-04-12.03.2020 г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО, за консултация на тел.: 092668316.

 

Аз нямам официален договор за доставка на топлинна енергия. Кой доставчик е длъжен да ми предостави енергия срещу заплащане с или без официален договор?

Топлинната енергия се доставя при публично известни ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца, съгласно Закона за енергетиката, одобрен от КЕВР.

Към кого да се обърна в случай на прекъсване на доставката на топлинна енергия? Към кого да се обърна, ако имам друг технически въпрос?

За прекъсване на доставката на топлинна енергия и технически проблеми: тел.: 092668316 както и районните техници както следва: I-ва магистрала тел. 092668323 и II-ра магистрала – 092620730. Работното време на служителите на Дружеството е от 08.00 ч. до 16.30 ч. В извънработно време тел. 0888020027.

Кой носи отговорност за щетите, в случай на прекъсване на услугата в моя дом?

Отговорността е описана в ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца, публикувани в сайта на Дружеството, раздел VIII „Отговорности при неизпълнение на задълженията”.

Ако имам временни финансови затруднения, как може да не бъде прекъсната доставката на топлинна енергия, която е от жизненоважно значение за отоплителните нужди на моето домакинство?

Чрез подаване на писмено заявление и извършване на договорни условия за разсрочено плащане на задълженията в паричен салон на ул. Максим Горки 9 тел.: 092668320.

В случай на национално, регионално или друго бедствие, засягащо сериозно доставките на енергия, къде мога да получа информация относно предприетите мерки за възстановяване на нормалните доставки?

В сайта на дружеството или на телефон посочен в сайта на Министерство на енергетиката или 092668316 както и районните техници както следва: I-ва магистрала тел. 092668323 и II-ра магистрала – 092620730.

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

 

ВЪПРОСИ:

Къде мога да намеря повече информация за начина и реда за разглеждане жалби срещу доставчикът на енергийни услуги?

Информация може да намерите в ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца, публикувани в сайта на Дружеството и Правилата за работа с клиенти.

 

 

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

ВЪПРОСИ:

Кой е отговорен за защита на потребителите в моя район?

Комисия за защита на потребителите звена гр. Враца

Адрес:ул. „Мито Цветков” № 2, ст. 14-15 и тел. 092661038.

Кой държавен орган е отговорен за насърчаване на справедлива и ефективна конкуренция?

Комисия за защита на конкуренцията.

 

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

 

ВЪПРОСИ:

Какво ще се случи, ако не съм платил навреме задълженията си към доставчика?

Писмено информиране за просрочие, за договаряне, за завеждане на съдебно дело и за прекъсване, съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца.

Как мога да избегна изключване, ако не мога да платя?

Чрез договаряне за разсрочване на задълженията и сключване на договор в паричен салон тел. за информация: 092668320.

Какво да направя, ако ми прекъснат доставките на топлинна енергия?

Запитване към топлофикационното дружество за изясняване на случая.

Има ли правила за уязвими потребители прилагани в моя район? На какви критерии трябва да отговарям, за да бъда считан уязвим потребител?

Може да се обърнете към Регионалната дирекция „Социално подпомагане” – гр. Враца за да получите подробна информация.

Каква подкрепа и защита на уязвим потребител мога да получа в моята област?

От регионална дирекция за Социално подпомагане в зависимост от условията за отпускане на енергийни помощи – гр. Враца.

Как мога да намаля потреблението си, за да плащам по-малко?

Мерки за енергийна ефективност, свързани с цялата сграда. С оптимизиране на ползването на отопление с технически средства – термовентили и регулатори.

Към кого да се обърна, за да разбера за местните мерки за уязвимите потребител в моята област?

Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Враца, ул. „Стоян Заимов” № 2.

Моят доход не позволява инвестиции в енергийна ефективност. Какво друго мога да направя?

Можете да се информирате в сайта на община Враца – по районни програми за енергийна ефективност.

 

 

НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

 

ВЪПРОСИ:

Какво мога да направя в случай на нелоялни практики?

Можете да се обърнете към Комисията за защита на конкуренцията.

Към кого да се обърна, ако мисля, че съм бил присъединен против волята ми?

Към Топлофикационното дружество, Министерство на енергетиката. Контрол по изпълнение на Закона за енергетиката се извършва от министъра на енергетиката.

Какво е подвеждаща реклама /продажна практика/. Какво мога да направя в случай на нелоялни практики?

Можете да се обърнете към Комисия за защита на конкуренцията.

 


 

ДОКУМЕНТИ И БЛАНКИ

Е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА за битови абонати

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 


 

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Закон за енергетиката. Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., изм., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 6.07.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.


 

НАРЕДБА  № Е-РД-04-12.03.2020 г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 г.. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

Издадена от министъра на енергетиката

Обн. ДВ. бр.25 от 20 Март 2020г.


 

НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г.

НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране. Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2007 г.


 

НАРЕДБА № 10

Наредба № 10 за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ. Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 20.07.2004 г.


 

НАРЕДБА № 7

Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г.


 

НАРЕДБА ОТ 28.07.2005 г.

Наредба от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.


 

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Закон за енергийната ефективност. Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.


 

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация Враца” ЕАД на потребители в град Враца.


 

Copyright © 2015 Топлофикация Враца ЕАД